top of page

Miljöpolicy

Ensam kvinna i skogen

Hindsekind Skogar

Vi ska uppfylla gällande lagstiftning samt följa FSC ® (FSC-C120155) och PEFC™ krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från:

  • olaglig eller av samhället icke auktoriserad avverkning

  • nyckelbiotoper

  • skogsområden där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks

  • skogar där höga bevarandevärden är hotade

  • genmanipulerade träd eller naturskog som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke skoglig markanvändning, eller när ILOs kärnkonventioner kränks.

Verksamheten ska bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar. Råvaran ska till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Hindsekind Skogar AB ska verka för att denna volym ökar.

Vi ska på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtagande mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare

bottom of page