prod4.jpg

Produktionsfakta

Årskapacitet cirka 100 000 kubikmeter.
Produktion i tre hyvel-, en kap- och en klyvlinje.

Specialsortiment

Vi kan erbjuda en flexibel såglinje. Därmed inga problem när du behöver specialsortiment. Vi fixar det. Behöver du specialprodukterna snabbt dessutom. Fixar vi också.

Miljöpolicy

Vår råvara är beroende av en hållbar utveckling.
Läs vår Miljöpolicy.


Ture Johanssons Trävaru AB skall som förbrukare av skoglig råvara och med träförädlande industri verka för att verksamheten bedrivs på ett så skonsamt sätt som möjligt, för miljön och för de anställda.

Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa Sv. PEFC´s -krav och intentioner, och så långt möjligt förvissa oss om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar samt nyckelbiotoper.

Verksamheten skall bedrivas och förbättras på ett sådant sätt att den eventuella negativa påverkan på miljön minskar.

Råvaran skall till största möjliga andel komma från ett miljöanpassat certifierat skogsbruk. Ture Johanssons Trävaru AB skall verka för att denna volym ökar.

Vi skall på ett ansvarsfullt sätt fullgöra våra åtaganden mot anställda, samhälle, miljö och uppdragstagare.

Personalen skall utbildas och informeras så att den kan uppfylla ovanstående krav och intentioner.

Vi skall ej använda importerat timmer.